Statut

Załącznik do Uchwały Nr 3/2013
zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju
Wsi Dąbrówka Górna
z dnia 18 marca 2013 r.

TEKST JEDNOLITY

STATUT STOWARZYSZENIA ODNOWY I ROZWOJU WSI DĄBRÓWKA GÓRNA

NA DZIEŃ 11 LIPCA 2014r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Dąbrówka Górna w województwie opolskim, ul. Cmentarna 6 47-300 Dąbrówka Górna.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej.

§ 5

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność informacyjna, promocyjna i wydawnicza służąca realizacji celów statutowych,
 2. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
 3. szerzenie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celem statutowym,
 4. doradztwo i pomoc organizacyjna lub rzeczowa dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych,
 5. działalność oświatowa (w tym organizowanie szkoleń, kursów prelekcji pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów),
 6. działalność dobroczynna (organizowanie imprez i zbiórek charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową),
 7. działalność kulturalna (organizowanie i udział w imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym),
 8. działania na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki,
 9. działania na rzecz samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
 10. tworzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
 11. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
 12. organizowanie czasu wolnego mieszkańców wsi( wycieczki, aktywny wypoczynek),
 13. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej, oraz działalności gospodarczej mieszkańców wsi,
 14. przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym,
 15. wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień,
 16. aktywizacji zawodowej, oraz działalności mieszkańców wsi,
 17. wspieranie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 18. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
 19. promocja i organizowanie wolontariatu,
 20. doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizacja punktów doradztwa i poradnictwa,
 21. działania na rzecz odnowy, aktywizacji i wszechstronnego rozwoju wsi,
 22. inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć, podnoszących standard życia mieszkańców wsi,
 23. organizowanie życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi,
 24. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz sołectwa,
 25. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności,
 26. tworzenie warunków do rozwoju usług oraz możliwości zarobkowania w rolnictwie i poza rolnictwem,
 27. wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy,
 28. upowszechnianie wiedzy dotyczącej aktywnego rozwoju rolnictwa i wsi polskiej we współpracy z Unią Europejską,
 29. kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
 30. promowanie regionalnych produktów żywnościowych,
 31. wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych,
 32. promowanie walorów regionalnych, oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez rozwój agroturystyki,
 33. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym,
 34. promowanie wioski poprzez własne wyroby czy to z dziedziny gospodarczej, spożywczej czy twórczości ludowej,
 35. promowanie historii wioski i jej dziedzictwa kulturowego poprzez organizacje festynów, wydawanie folderów, książek organizowanie sympozjów naukowych,
 36. pozyskiwanie środków unijnych na tzw. projekty twarde i miękkie,
 37. popieranie inicjatyw lokalnych i oddolnych,
 38. podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki wioski,
 39. likwidowanie dystansu w poziomach wykształcenia i dostępie do edukacji w   mieście i na wsi,
 40. poprawę dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów, oraz należyte wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia,
 41. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii,
 42. podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, oświaty,
 43. promowanie sportu i aktywnej rekreacji,
 44. upowszechniania i popularyzacji wiedzy o integracji z Unią Europejską oraz z możliwościami pozyskania funduszy unijnych,
 45. pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej,
 46. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz sołectwa,
 47. prowadzenie działalności gospodarczej,
 48. zachowanie i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego wsi,
 49. podejmowanie inicjatyw proekologicznych na rzecz odnowy i rozwoju wsi,
 50. ochrona i zagospodarowanie cieków i zbiorników wodnych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. wspieranie inicjatyw gospodarczych,

2. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu odnowę i rozwój wsi,

3. podejmowanie działań w kierunku komercjalizacji nowych technologii i kojarzenie partnerów,

4. pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji o możliwościach wdrożenia przedsięwzięć innowacyjnych,

5. podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia na obszarach wiejskich, a w szczególności prowadzenie działalności oświatowej poprzez:
– organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów, pokazów i dyskusji,
– opiniowanie oraz współudział w realizacji projektów mających znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
– organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
– wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej.

6. współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, politycznymi, zakładami pracy oraz władzami samorządowymi,

7. rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą, oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej,

8. stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych,

9. skupianie osób podejmujących działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości oraz organizacji działających na rzecz rozwijania interesów społeczeństwa obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast,

10. przyznawanie dyplomów: społecznik wsi, dobrodziej wsi, ambasador wsi.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub ma inne względem niego zasługi.

§ 12

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej rekomendacji, przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć pracach Stowarzyszenia i korzystać z owoców jego działalności;
3. udzielać rekomendacji nowo wstępującym członkom,
4. korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i uchwały jego władz,
5. zgłaszać swoje opinie i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. uiszczenia wpisowego, regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. niepodejmowania konkurencyjnej działalności gospodarczej względem Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 13 pkt 2-5.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie Zarządowi,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia uchwałą Zarządu na skutek nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres powyżej 6 miesięcy,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu lub inny czyn godzący w cele Stowarzyszenia.

§ 17

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków członek Stowarzyszenia może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W skład Zgromadzenia wchodzi ogół członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
2. O terminie zebrania zawiadamia się członków na piśmie z dwutygodniowym wyprzedzeniem podając proponowany porządek obrad.
3. Na wniosek przynajmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w każdym czasie, w trybie określonym w ust.2 w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.
4. Jeśli Zarząd nie zwołuje Walnego Zgromadzenia Członków w przepisowym terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków lub 30 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania, to Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 22

Walne Zebranie może obradować według przyjętego przez siebie regulaminu obrad.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1. uchwalenie i zmiana Statutu,
2. powoływanie i odwoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. ocena pracy Zarządu,
4. ustalanie składek członkowskich i wpisowego,
5. zatwierdzanie rocznych planów działalności finansowej Stowarzyszenia oraz sprawozdań z wykonania tych planów,
6. kierowanie całokształtem działalności merytorycznej i materialnej Stowarzyszenia,
7. decydowanie o sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz powierzanie kompetencji w tym zakresie Zarządowi,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich w Stowarzyszeniu,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych pod obrady.

§ 24

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący obrad i sekretarz.
2. Kopie protokołu i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Zarządu przesyła organowi nadzorującemu oraz sądowi w przypadku przewidywanych ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach.

Zarząd

§ 25

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 26

1. Zarząd składa się z pięciu członków, w tym : prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Odwołanie członka Zarządu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27

1. Do składania oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Do składania Oświadczenia woli w pozostałym zakresie wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez tę władzę.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. określenie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalenie planów finansowych i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia majątku w zakresie uprawnień udzielonych przez walne Zgromadzenie,
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( o przyjęciu, wykluczeniu, skreśleniu),
8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9. wnioskowanie o ustalanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
10. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków : przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd;
3. zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutowo;
4. występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o uchwalenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 33

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin uchwalony przez tę władzę.

Rozdział V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie.

§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków Stowarzyszenia.

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

3. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
– opłaty wpisowe i składki członkowskie,
– dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
– dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
– darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
– z działalności statutowej. darowizny, zapisy i spadki,
– wpływy z działalności statutowej.

4. Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bez- alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.8 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.81 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.81Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

56.30.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 38

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorem są: Skarbnik i Wiceprezes Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienie końcowe

§ 39

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

§ 40

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia Sądu Rejestrowego.